พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ตลอดจนจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา ซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายเพื่อให้สามารถ