จำหน่ายยาคุณภาพ จัดส่งถูกต้องตรงเวลา พัฒนาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกกระจายไปยังคงคุณภาพ และความสมบูรณ์ ทั้งนี้ ขั้นตอนการขนส่ง (Transportation) และจัดเก็บตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา (Supply chain) ต้องเป็นไปตาม PIC/S Guide to Good Distribution Practice for Medicinal Products ลูกค้าได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงถึงการควบคุมกระบวนการต่างๆให้ประสิทธิภาพ การติดตามวัดประสิทธิผล ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับมาตรฐานข้อกำหนดของ ISO 9001:2015